Hem  |  
Anpassa  |  
Översikt  |  
Lunds universitet
 

En väg för Glömminge - utbyggnadsplan för en sockenby

Ida Bratthäll

Examinator: Tomas Tägil
Handledare: Christer Malmström

Mitt projekt utgår från byn Glömminge på Öland. Öland är känt för sitt unika och karga landskap. Stora delar av landskapet är världsarvsklassat och det finns många byar som knappt har förändrats sedan det gamla bondesamhället.

Något håller dock på att förändras på ön. Byar har börjat växa och fler invånare från fastlandet bosätter sig permanent på ön. Detta välkomnas starkt av Ölands två kommuner, Borgholm i norr och Mörbylånga i söder. I deras iver att expandera och erbjuda nya invånare boende håller Ölands unika karaktär på att byggas bort. Villamattor läggs ut i utkanten av byar, mark styckas av till identiska tomter som sedan bebyggs med kataloghus som skiftar både i utseende och form.

I Mörbylånga kommun, där bron över till fastlandet finns, är pendlingsmöjligheterna till Kalmar bäst och är därför kommunen som ökar mest i invånarantal. Kommunen har i sin översiktsplan uttryckt ett mål i att bygga nya bostadsområden i en radie på ca 15 km runt brofästet, för att på det viset kunna erbjuda sina invånare boende med goda pendlingsmöjligheter. Inom denna radie på 15 km ligger Glömminge. Jag befarar att Glömminge kommer att gå samma öde till mötes, som andra byar har gjort, med nya villaområden, som varken relaterar till landskapet eller den bystruktur som finns.

Jag har därför med mitt examensarbete undersökt möjligheterna att utifrån Glömminges struktur och landskap skapa ett tillägg med ny bebyggelse.  Jag vill visa på ett alternativ till den exploatering som sker idag och att man kan utöka byar utan att förstöra deras karaktär. För att finna en struktur för utbyggnad har jag dels utgått från vissa frågor/parametrar som relaterar till byn. Vad har byn för kvaliteter, vad behöver Glömminge, och hur mycket kan byn växa utan att dess karaktär försvinner? Finns det landskapstyper som bör bevaras och kan man med ny bebyggelse förhöja vissa kvaliteter?

Med dessa frågor har jag sedan analyserat byn och dess landskap och funnit strukturer och detaljer som jag har velat utveckla vidare för att finna en väg för Glömminge.

 

  

Frågor om innehållet: Frågor om innehåll
Webbtekniska frågor: webmaster@lth.se
Senast uppdaterad: 2015-11-06


  

Kakelpriset för arkitektstudenter 2011 gick till “Hipstering hights”.

Juryns motivering 
arkitekter.se