Hem  |  
Anpassa  |  
Översikt  |  
Lunds universitet
 

Västervik - från pärla till halsband. Ny hamnprogram i en skärgårdsstad på tröskeln till något nytt

Peter Andrén

Examinator: Lars-Henrik Ståhl 
Handledare: Henric Ericsson

Intresset för vattennära tomter har under de senaste tio åren blivit allt mer påtaglig i Västerviks tätortsområde. Syftet med detta arbete är att utforska hållbara strategier att kultivera potential i mötet mellan staden och vattnet som endast är ytligt utforskade, eller framstår som latenta. En parallell målsättning är även att värna om dessa potentialer och förhindra att dessa fördärvas på grund av allt för hårdhänt exploatering.

Syftet är att skapa ett väl sammanhängande promenadstråk och en serie offentliga rum ur idag latenta förutsättningar, samt att skänka nytt liv åt den gamla industrihamnen. Vattenbrynet ska få en delvis ny och framför allt stärkt karaktär med nya tillförda funktioner av varierande storlek och vikt. Atmosfären kommer att anknyta till de kvaliteter som finns i den historiska kontexten i stadens bebyggelse, så väl som de funktioner som stod att finna då Skeppsbrokajen var en välanvänd förtöjningsplats för handelsfartyg och ett ”finrum” och ”mötesplats” i staden. Motortrafiken har även vägnätet reviderats för att läka de sprickor som nu delar staden och för att återknyta kontakten mellan vattnet och staden, med hänsyn till framtida skiftningar i flöden.

Vad i kulturmiljön är värt att skydda och vad är det viktigaste att relatera till i stadsbilden? Hur kommer tillväxten av staden i övrigt påverka den specifika platsen och hur bör man möta eventuella, stora förändringar i till exempel infrastruktur? Vad vill och kan en mindre kommun som Västervik uppnå med investeringar i den byggda miljön? Vilka platser kan ses som lämpliga för hårdare exploatering? Till vilken grad kan eller bör man integrera flexibilitet i den byggda miljön som svar på de skiftande säsongerna och fluktuationerna användandet?

Många frågeställningar föddes ur de detaljplaner och visioner för Sjöstaden Västervik som Samhällsbyggnadsenheten i Västerviks kommun utvecklat i samarbete med privata investerare; hur de övergripande målsättningarna påverkas av eftergifter till förmån för externa krafter. Utan starka lokala drivkrafter, med genomarbetade incitament och strategier att styra och förena enskilda intressenter, riskerar möjligheterna till en hållbar utveckling att undermineras.

 

 

  

Frågor om innehållet: Frågor om innehåll
Webbtekniska frågor: webmaster@lth.se
Senast uppdaterad: 2015-11-06